08 - 522 270 00 info@sympatigruppen.se

Mer om vår verksamhet


Inflytande och delaktighet

Hos oss har varje individ stort inflytande över hur det beviljade stödet genomförs. Vi tar tillvara dina önskemål och förutsättningar och tillsammans formulerar vi dagliga steg som tar dig mot uppsatta mål. Sympatis tjänster bygger på respekt för den enskildes inflytande och självbestämmanderätt.

Våra medarbetare

Vår personal har erfarenhet som boendestödjare, rätt utbildning, är av olika åldrar och kön samt har djup förståelse för andra kulturer, våra medarbetare har själva ofta dubbla kulturkompetenser. Vi har aktivt valt att bli boendestödjare och behärskar svenska såväl i tal som skrift. Vi talar även danska, finska, tyska, spanska och engelska.
Vår personal och vår företagsledning har mångårig erfarenhet av boendestöd, återanpassning och arbete med individer med psykisk funktionsnedsättning. Därför erbjuder Sympati stöd till samtliga målgrupper inom psykisk funktionsnedsättning.

Värdegrund

Vårt företagsnamn, Sympati, vägleder oss och sammanfattar vårt förhållningssätt vilket genomsyrar hela vår verksamhet. Ordet sympati står för att vi i alla situationer och möten beter oss sympatiskt och professionellt. Sympati omfattar samverkan och individers självbestämmande, delaktighet, tillgänglighet, inflytande och jämlikhet, vilket är de grundläggande principerna i SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Företagsklimat

Sympati tror på varje individs inneboende kraft och vilja att bidra till sin egen och till sina medmänniskors utveckling. Som anställd i Sympati har var och en ett ansvar att vara en ambassadör för vår värdegrund ”Sympati” både som enskild individ och som en del av hela teamet.
I det fall företaget genererar ett överskott så används detta till att ytterligare utveckla våra medarbetares kompetens, våra metoder, effektivisera rutiner och verksamhetens innehåll. Våra medarbetare skall självklart få del av eventuellt överskott.

Sympati är anslutet till kollektivavtal via Vårdföretagarna.

Organisation

Vår dagliga verksamhet leds av verksamhetschefen, biträdande verksamhetschef, teamchefer samt samordnare.
I vår delägargrupp och styrelse finns personer med gedigen utbildning och mångårig erfarenhet av boendestöd, metoder och arbetssätt för stöd och vård till personer med psykisk funktionsnedsättning, arbetsledning med personal- och ekonomiansvar samt gällande lagar och regelverk.

Kvalitets- och miljöarbete

Sympati AB:s Ledningssystem är anpassat enligt Socialstyrelsens riktlinjer i SOSFS 2011:9. 
Vår miljöpolicy lyder:
Vi ska minska förorening, avfall och användning av naturresurser.
Vi ska tillämpa och följa gällande miljölagstiftning och föreskrifter.
Vi ska ständigt sträva efter att förbättra vårt miljöarbete.